Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van alfaslederwerken.eu.

 1. Algemeen
  1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van alfaslederwerken.eu en op iedere tussen alfaslederwerken.eu, en klant tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Alfaslederwerken.eu.
  1.2    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Alfaslederwerken.eu behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 1. Levering
  2.1    Levering vindt plaats op verzoek, aangezien veel handgemaakt is.
  2.2    De klant is zelf verantwoordelijk om tijdens het bestelproces de adresgegevens correct in te aan te geven. Alfaslederwerken.eu kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien door foutieve adressering de bestelling  de klant niet heeft bereikt. Na verzending door Alfaslederwerken.eu naar het door de klant opgegeven adres zal de bestelling als afgewikkeld worden beschouwt. Bij het invoeren van een foutief adres dient dit, direct na constatering van de fout, via het mail adres worden doorgegeven.
  2.3    Levering wordt geacht plaats te hebben gevonden indien de producten op het door de klant opgegeven adres zijn afgeleverd. Alfaslederwerken.eu is niet verantwoordelijk indien op het opgegeven adres het product de klant niet bereikt zoals kan voorkomen bij een studentenhuis, bedrijf etc.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
  2.5    Verzending geschiet via Post.nl waarbij er geen verzendbewijs aanwezig is. Alfaslederwerken.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging bij de uitlevering van Post.nl
 1. Prijzen
  3.1    Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij de grondstoffen een prijsverhoging ondervinden.
 1. Zichttermijn
  4.1 Indien u een product besteld kunnen deze niet worden terug gebracht, aangezien de producten op verzoek gemaakt worden. Om geen bederf te krijgen in ons magazijn kunt u de bestelling niet annuleren.
 1. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Alfaslederwerken.eu, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Alfaslederwerken.eu. Alfaslederwerken.eu houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
  5.2 Alfaslederwerken.eu respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 1. Overeenkomst
  6.1    Een overeenkomst tussen Alfaslederwerken.eu en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Alfaslederwerken.eu op haalbaarheid is beoordeeld.
  6.2    Alfaslederwerken.eu behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 1. Overmacht
  7.1    Alfaslederwerken.eu is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  7.2    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Alfaslederwerken.eu alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  7.3    Alfaslederwerken.eu behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Alfaslederwerken.eu gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  7.4    Indien Alfaslederwerken.eu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 1. Aansprakelijkheid
  8.1   Alfaslederwerken.eu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan mens, dier, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
  8.2   Sieraden, toebehoren en de verpakking hiervan bevat kleine onderdelen en vormt hierdoor verstikkingsgevaar voor baby en kind. Alfaslederwerken.eu kan hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
  8.3   Sieraden kunnen scherpe onderdelen bevatten. Houdt hier rekening mee bij onder andere kleding en meubels. Alfaslederwerken.eu is niet aansprakelijk voor de schade die hierdoor kan ontstaan.
  8.4   De materialen waar sieraden van vervaardigd zijn kunnen allergische reacties veroorzaken. Raadpleeg altijd een arts indien dit het geval is.
  8.5   Pas op met een Pacemaker, sommige sieraden kunnen magneten bevatten.
  1. betaling

9.1 Bij bestelling van een product welke gemaakt moet worden om verzoek als zijnde “custom made” wordt geacht dat de klant de helft vooraf betaald en de andere helft bij levering of verzending.